Leggende

U casteddu chiaramuntanu di Siculiana è chinu di cuntura e leggenni ca si perdine nni u tempu. Quarcunu dici ca fu costruitu nni a mitica Camicu di Kokalu. Chistu pirchì è vicinu u ciumi Canni, ca prima era navigabili, unni ci su i caricatura e si vidi l’importanza di ddu postu pi u commerciu di frumentu. Nna u casteddu si cci poni jri sulu di u latu sud e po è supra ù vazu. Bastavano quattro surdati pi addifennilu e un fari trasisiri a nuddu. C’è un sutta passaggiu chi va a finiri nna li caricatura. Accussì mentri u casteddu era assidiatu i sicani si nutrivano cu i provvisti chi purtavanu di u suttapassaggiu segretu, quannu i nemici eranu a lu stremu s’attaccavanu di narrè. Basta ca ni facemu traspurtari di a fantasia ca dda intra ddi mura videmu caminari u gignusu Dedalu chi va studiannu novi ‘nvinzioni. Pari ca nni ddi mura s’aggira u fantasma senza spirdu di Brancaliuni Doria, ca si marità cu madonna Custanza Chiaramonti. Ddu Brancaliuni ca Danti nni parlà nni a Divina Commedia. E quantu nobili e puvureddi vittiru lustru e s’ascuraru tra ddi mura millenari di u casteddu. E propriu nni stu casteddu fu truvatu u Santissimu Crucifissu di Siculiana, nni a so chiesa di San Lorenzu. U casteddu pi tanti siculianisi fu puru prigionia, nni n’ambienti ca a finestra duna nni u latu sudovest. Ancora oj i visitatura trovanu scritti nomi e pinzera di i prigionieri. Propriu nni sta cella s’incuntraru un vecchiu e un giovani, tutti du ‘nchiusi. U vecchiu si chiamava Carmelu, ormai ci arristavanu accussì picca jorna di vita ca si vozi dispisari di un gran segretu cu juvani ‘Ntoni ca ajva avutu pazenzia cu iddu e tanti gintilizzi.

U vecchiu Carmelu nni a so coscienza ajva dicini di morti ammazzati, di furti e di tinturj d’ogni geniri. ‘Ntoni jì a finiri attaccatu pi un tradimentu mentri ajva fattu a rivorta pi a libbertà contro a i burbuna. U vecchiu Carmelu affacciatu a finestra, chiamà a‘Ntoni: “Veni kà, ‘Ntoni!” “Chi zzu Carmelu?” “U vidi ddu pizzu a Funtana Granni?” “Unni zzu Carm?” “Unni c’è sutta dda carruba, supra c’è na muntagnedda di rocca liscia. Ddocu ci sunnu i ricchizzi accucchiati di tanti anni di vita tinta. Eramu cingu quannu dicidemu di ammucciallu ddocu e pi arristari patrona di tuttu u tesoru n’ammazzamu tra di natri e ju sugnu l’urtimu.
Tanti dilitti me ‘un foru scoperti, ma quannu ammazzavu a l’urtimu cumpagnu mi pigliaru mentri l’aspittava nni na vanedda di notti e l’accutiddavu mi va scontru cu i gendarmi. U distinu vozi accussì. L’omu ‘unn’è mà cuntentu di chiddu chi avj e voli sempri chissà. Ddocu nni a rocca c’è ‘npussunata n’utri china di maregni d’oru. Basta ca si va a centru precisu e sutta i pedi c’è na parti murata cu jssu e ‘nchiappata cu a terra ca pari balata vidè. Ma ‘unn’è semplici comu pari, pirchì ‘nzemmula cu u tesoru c’è ù spiritu pi guardia. Quannu lu ‘nbussunamu ddocu ni purtamu u jovani comu a tia e ci dissimu ca u facivamu cumpagnu di a banda, tantu ca ci cunfidavamu stu granni segretu di u tesoru. Iddu u vitti ‘nbussunari e ci dissimu c’ajva a fari a guardia finu a quannu ‘un turnavamu. Ci dissimu: – Giura ca pi a vita e pi a morti arristavatu di guardia a u tesoru finu a quannu ‘un turnavamu!- Comu iddu u giurà ‘un cumpagnu mè ci detti na cutiddata nni u cori e u ‘mbussunamu dda vicinu. Cu ha tintati di scavari ddocu u spiritu l’ammuttatu e l’ha fattu cadiri di u pizzu. Pi spignari u tesoru ci ajri a ettari l’acqua biniditta unni fu ‘mbussunatu iddu e na cruci ci ajri appizzari. Ci fa na prighera e po ti va pigli u tesoru. ‘Ntoni ma fari na prumissa ca mità la dunari a la chiesa di u SS. Crucifissu pi a sarbizza di l’anima me e mità t’abbastanu pi u restu di a to vita.” Taliannu a dirizioni di a finestra di u casteddu si vidi a muntagnedda e jennuci si trova scavatu un fossu nni a rocca.

× Contattaci